Obowiązek informacyjny

20.06.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 09-400 Płock, ul. Graniczna 79

2) Nasze dane kontaktowe to: eiplock@energa.pl, ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 09-400 Płock, ul. Graniczna 79.

3) Z inspektorem ochrony danych (IOD) może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli zostały przez Panią/Pana wyrażone.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, czyli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy.

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione organy publiczne,
b) podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
c) podmioty dostarczające korespondencję,
d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
f) podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,
g) podmioty świadczące usługi IT.

8) Dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) przenoszenia swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych,
f) usunięcia swoich danych osobowych.
W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się pisemnie lub e-mailowo z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10) Informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Poniższa zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacji.

12) Poniższa zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji

Powrót do listy